Gebruikersovereenkomst

Copyright © 2006 COMPETENTO, het virtueel Kenniscentrum voor het vormen van ondernemerscompetenties, is een initiatief van het publiekrechterlijk vormgegeven extern verzelfstandigd "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen" van de Vlaamse Overheid, Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel, BELGIE, tel. 02 227 63 93, fax 02 217 46 12, e-mail info@syntravlaanderen.be, www.syntravlaanderen.be

In onderstaande overeenkomst wordt Competento steeds gebruikt waar eveneens het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen wordt verondersteld.

Artikel 1. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site. De gebruiker/bezoeker van de site en van diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.
Competento behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en zal in dat geval automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

Competento kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie en commentaar die door Competento zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de Competento site geven geen recht op een financiële of andere compensatie. Competento is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Competento biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Competento kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen, het eventueel disfunctioneren van het systeem, of het al dan niet opnemen van informatie.

Competento is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Competento oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Competento de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Competento en de eigenaars van deze sites.
De informatie op de site wordt continu gewijzigd. Competento behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site en aan alle data die zich hierop bevinden.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kan de teksten en illustraties gebruiken, verspreiden en afdrukken voor privé en educatief gebruik. U kan citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke originele bron die telkens bij het item vermeld is. U kan reproduceren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke originele bron. Voor commerciële doeleinden is reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan.

Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Competento verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om de optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Competento gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven of om contact op te nemen omtrent een evenement. Competento verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

Competento verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het informatieaanbod van de site verder op punt te stellen.

Competento maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken en de structuur ervan te personaliseren). Wijzigingen aan de Competento Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via deze website www.competento.be.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. Competento is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mail adressen die de bezoekers ons bezorgt worden opgeslagen omwille van de nieuwsbrief. Om uit de database verwijderd te worden kan de gebruiker zich uitschrijven via de website of via de footer van de nieuwsbrief. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

Artikel 5. Exoneratieclausule

De publicatie van officiële teksten (wetteksten, decreten, reglementen...) op deze website heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst, tenzij anders aangegeven. Ondanks alle inspanningen kan Competento niet garanderen dat de informatie op deze website actueel, juist en volledig is.

Zoals vermeld in artikel 2 is Competento niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan het niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website. De meerderheid van de documenten en multimediasequenties op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere rechtspersonen. De relevantie, de actualiteit, de juistheid en de volledigheid van dit externe informatiemateriaal kan evenmin door het Competento gegarandeerd worden en het Competento kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele irrelevantie, onjuistheid of onvolledigheid van het bedoelde externe informatiemateriaal. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Artikel 6. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Laatste update – 5 augustus 2006